SSŠS

Profily lektorů

Mgr. Šárka Miková

V roce 1993 ukončila vysokoškolské studium na Filosofické fakultě UK Praha v oboru psychologie. V současné době pracuje jako psycholog v PPP v Českých Budějovicích a zároveň externě vyučuje na PedF Jihočeské Univerzity. Své znalosti a zkušenosti nabízí i v psychologickém poradenství a diagnostice. Má 8 let pedagogické praxe.

V roce 2002 jí byl mezinárodní čtenářskou asociací IRA udělen certifikát lektora RWCT a získala i pozici certifikátora v programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro jižní Čechy.

Úzce spolupracuje s VÚP Praha, kde je členkou pracovní skupiny pro klíčové kompetence v rámci Pilotu Z a Pilotu G. Podílí se na tvorbě programu v národním programu Koordinátor a rozvíjí zde vlastní lektorskou činnost, účastní se i projektu Hodnocení klíčových kompetencí (SKAV- Stálá konference asociací ve vzdělávání). Pravidelně vykonává lektorskou činnost na celostátních setkáních ve spolupráci s PAU (Přátelé angažovaného učení). Je lektorkou v projektu Rovnováha.

Pravidelně publikuje v časopise Kritické listy, v ŠvP krok za krokem, v Učitelských listech a se svými kolegyněmi H. Košťálovou a J. Stang v roce 2008 vydala publikaci Školní hodnocení žáků.


Mgr. Jiřina Stang

Vykonává funkci psychologa v PPP v Českých Budějovicích se zaměřením na psychologii-pedagogiku a arteterapii a externě vyučuje na PedF Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK Praha obor psychologie a pedagogická způsobilost. Od roku 1999 si neustále zvyšuje svou kvalifikaci – absolvovala řadu školení, projektů pořádaných i v anglickém jazyce např. Muzikoterapie ve Vilnusu – Litva, Life-skills Education v Bratislavě, mezinárodní konference spol. Reading and Writing for Critical Thinking v Brasově-Rumunsko apod.

Od roku 2001 se ve funkci lektora pravidelně účastní letních škol Kritického myšlení. V roce 2002 získala certifikát lektora RWTC a dosáhla pozice certifikátora v programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Aktivně se zúčastnila seminárního setkání národních týmů mnoha zemí pod vedením britských a amerických lektorů v projektu programu Podpora pro kurikulární reformu. Je členem pracovní skupiny pro klíčové kompetence v rámci Pilotu Z a Pilotu G, pravidelně vykonává lektorskou činnost na celostátních setkáních (PAU) i v národním programu Koordinátor, v programu Rovnováha, účastní se projektu Hodnocení klíčových kompetencí aj.

Publikuje v Učitelských listech, v časopise Kritické listy, v ŠvP krok za krokem , a se svými kolegyněmi H. Košťálovou a Š.Mikovou v roce 2008 vydala publikaci Školní hodnocení žáků.


Ing. Petra Adásková je poradkyní a lektorkou ve firmě RPIC ViP s.r.o. Již 4 roky se specializuje na poradenství malých a středních podniků v oblasti managementu v pozici poradkyně a interní auditorky. V rámci rozšiřování své specializace se zabývá i oblastí Řízení rizik a Modelem Excelence EFQM. Své bohaté lektorské, trenérské zkušenosti uplatňuje i jako vývojářka ratingového hodnocení trenérských organizací v projektu Kompetence pro trh práce.

 

 

Mgr. Sandra Svobodová nastoupila po absolvování na Ostravské univerzity ve firmě RPIC na místo konzultantky. Spolupracovala na vývoji tréninkového programu ke kompetenci k zvládání zátěže v rámci projektu Kompetence pro trh práce. Do roku 2008 se zabývala projektem „Najdi si práci“, své znalosti využila i jako lektorka tréninků klíčových kompetencí, efektivních technik hledání zaměstnání a motivačních programů. V současné době se podílí na tvorbě a aplikaci kompetenčních modelů do firemních procesů řízení lidských zdrojů v personální agentuře Specialist Service, s.r.o.


Ing. Zuzana Běhalová vystudovala obor finance na Ekonomické fakultě VŠB v Ostravě. V současné době pracuje jako manažer produktového a prodejního týmu společnosti RPIC. s.r.o. Jejím úkolem je organizovat tréninky a koordinovat činnost interních i externích trenérů tréninkových modulů kompetencí. Podílela se na přípravě a realizaci řady projektů EU – Matra, Leonardo, Equal, Phare. V praxi plně využívá svých lektorských-trenérských zkušenosí. Řadu let působila jako odborný poradce v oblasti ekonomie a podnikání. V projektu Kompetence pro trh práce plnila úlohu organizačního garanta vývoje 8 ze 14 programů. V roce 2001 se stala jednou z klíčových postav implementace a řízení holandsko – českého projektu Labour Pool, který se zaměřoval na rozvoj znalostí, schopností, dovedností a uplatňování absolventů škol na trhu práce formou temporary work.

 

 

Zuzana Čempelová od roku 2001 pracuje jako lektorka a poradkyně. Specializuje se na komunikační, obchodní a manažerské dovednosti. Její semináře jsou určeny pro různé skupiny zaměstnanců – od mistrů po top management. Svou pětiletou praxi v manažerské pozici si obohacuje i zkušenostmi se vzděláváním ve veřejné správě.


Ing. Marcela Vondráková absolvovala VŠB Ostrava, je jednatelkou, výkonnou manažerkou, manažerkou kvality, lektorkou a starší konzultantkou společnosti RPIC-ViP. Od roku 2003 působí i v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, podílela se na řešení projektů Phare „Audit a řízení lidských zdrojů“ a Equal „Kompetence pro trh práce“, stejně jako na řadě komerčních zákazech. Má bohaté lektorské a trenérské zkušenosti z práce s různými cílovými skupinami (nezaměstnaní, absolventi škol, manažeři v různých pozicích), 9 let trenérské praxe.

 

 

Ing. Ondřej Peterka vystudoval marketing a obchod na VŠB – TU Ostrava. Hned po ukončení studia nastoupil do firmy Specialist Service, kde pracoval rok a půl jako lektor projektu Najdi si práci. Tento projekt byl určen krátkodobě nezaměstnaným lidem a jeho hlavním cílem bylo zajištění rychlého začlenění krátkodobě nezaměstnaných osob zpět na trh práce včetně prevence jejich dlouhodobé nezaměstnanosti. V současné době je zaměstnán ve firmě RPIC-ViP s.r.o. a má na starosti organizaci otevřených tréninků. Kromě toho ve firmě pracuje v oblasti marketingu a public relation.


PhDr. Jan Svoboda je akreditovaným lektorem pro Českou i Slovenskou republiku, vystudoval jednooborovou psychologii a působil jako poradenský psycholog a psychoterapeut. V současné době je zaměstnán jako vysokoškolský učitel a odborný asistent na katedře školní a pedagogické psychologie Ostravské univerzity. Kromě toho působil jako supervizor dobrovolnických programů Hestia Praha a azylových domů (např. v Jihlavě). Během mnohaleté pedagogické i poradenské praxe publikoval více než 100 časopiseckých článků, např. v časopisech Ty a Já, Konfrontace, Psychologie dnes, Prevence. Napsal skripta Metody práce s mládeží, „Učitelština“ – dialogová forma vedení sexuální výchovy v ZŠ, Praxe učitelů v prevenci sociálně patologických jevů, Dialogová forma výuky v základní škole, aj. Své zkušenosti zúročil také v publikacích Co mám dělat když (Mladá fronta 1995), Sebepoznávání krokem a chůzí (Votobia 2000) a v knize příběhů Modelkou v padesáti (Portál 2005).

 

 

PhDr. Libor Kyncl vystudoval obor učitelství českého jazyka a dějepisu na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Má za sebou 16letou pedagogickou praxi. Anketou Lidových novin byl zvolen „Učitelem roku 2003“. Od roku 2006 působí jako lektor kurzů po celé ČR. Lektorsky spolupracuje v rámci vzdělávacích programů Dokážu to, RWCT. Kromě kurzů RWTC se zaměřuje na témata: čtenářská gramotnost a rozvoj čtenářských technik, kooperativní vyučování, hodnocení a sebehodnocení, projektové vyučování a tvorba třídních projektů, průřezová témata.


Mgr. Beata Kynclová na Filosofické fakultě Ostravské univerzity vystudovala obor český jazyk a německý jazyk. Svou pedagogickou kariéru začala jako učitelka na Gymnáziu s polským jazykem v Českém Těšíně. Od roku 2000 učí na SOŠ Klobouky u Brna. Lektorsky spolupracuje s programy Začít spolu, Dokážu to, RWTC. Kromě kurzů RWTC se zaměřuje na témata: čtenářská gramotnost a rozvoj čtenářských technik, kooperativní vyučování, hodnocení a sebehodnocení, projektové vyučování a tvorba třídních projektů, průřezová témata.